Vad är en energideklaration? Allt ni behöver veta inför er energideklaration

Vad är en energideklaration?

Allt ni behöver veta inför er energideklaration.

Energideklarationen är ett dokument med bland annat uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus. Energideklarationen är till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Energideklarationen kan då användas för att jämföra olika hus med varandra. Den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration. Det ska även finnas energideklarationer för byggnader som ofta besöks av allmänheten.

En energideklaration görs av en oberoende expert som på uppdrag av en fastighetsägare kartlägger och dokumenterar byggnadens energianvändning. Avsikten med deklarationen är att gynna en effektiv energianvändning och god inomhusmiljö i byggnader. Lagen om energideklaration infördes i Sverige 2006, och det är Boverket som tar fram föreskrifter och granskar att lagen följs. 

Fastighetsägaren ansvarar för att en energideklaration görs:

  • innan försäljning av en fastighet
  • vid uthyrning av en fastighet
  • för större byggnader som ofta besöks av allmänheten
  • senast två år från det att en ny byggnad har tagits i bruk 

 

I deklarationen finns uppgifter om husets uppvärmda area, hur mycket energi som går till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel, förslag på åtgärder för att minska energianvändningen, och om radonmätning utförts finns uppmätt värde antecknat i protokollet. Energideklarationen innehåller även information om fastighetens värme- och ventilationssystem. 

Den 1 januari 2014 infördes ett system med klassning av energiprestandan för att underlätta jämförelser mellan byggnader. Det är ett mått på hur mycket energi som går åt under ett år. All energi som går åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel divideras med husets uppvärmda yta, vilket ger antalet kilowattimmar som förbrukas per kvadratmeter, kWh/m2 och år. Skalan sträcker sig från A till G, och där A är den bästa klassen. Energideklarationer som är gjorda före 1 januari 2014 saknar denna energiklassning, men du som ägare har möjlighet att beställa en ny sammanfattning som kompletterats med denna klassning. Energideklarationen ska underlätta jämförelse mellan olika byggnaders energiprestanda. Du som spekulant har rätt att få se energideklarationen innan husköpet, och om detta dokument inte finns har du som köpare rätt att på säljarens bekostnad få gjort en energideklaration. Det ska ske senast sex (6) månader efter ditt tillträde till byggnaden. Du kan som köpare kan i ett senare skede bli tvungen att bekosta en energideklaration om du inte kräver rätten till deklarationen i samband med köpet. Energideklarationen görs av en certifierad energiexpert som rapporterar uppgifterna till Boverket. Deklarationen är giltig i tio år. 

Det finns byggnader som inte behöver energideklareras som exempelvis fritidshus bestående av högst två bostäder, fristående byggnader med en användbar golvarea som understiger 50 kvadratmeter och ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnäring

Varför ska man göra en energideklaration?

Lär dig mer om syftet med energideklarationer.

Som ett led i arbetet med att förbättra energianvändning och främja ett bättre inomhusklimat infördes lagen om energideklarationer. Det finns många fördelar med att göra en energideklaration. Som ägare till ett flerbostadshus får du reda på hur energieffektivt det är i jämförelse med andra fastigheter med samma förutsättningar. Du har möjlighet att få reda på vilka åtgärder som krävs för att minska energiförbrukningen och därmed även energikostnader. Vår erfarenhet visar att det ofta går att minska användningen rejält genom olika åtgärder. Om föreningen underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om energideklarationer för byggnader kan föreningen föreläggas att fullgöra dessa, föreläggandet kan förenas med vite. Det är bostadsrättsföreningen som ansvarar för att det finns en giltig energideklaration.

Energideklaration Stockholm

Vi på Energideklaration Stockholm hjälper er att få energideklarationen utförd på ett snabbt, smidigt och kostnadseffektivt sätt.

Hur utförs en energideklaration?

Om du är nyfiken på processen.

Innan platsbesiktningen behöver vi få in uppgifter från er angående fastigheten. Skulle ni ha problem att hitta dessa hjälper vi gärna till i den mån vi kan. Vissa uppgifter kan kompletteras i efterhand.

En av våra energiexperter kommer ut på plats och gör en grundlig energibesiktning av fastigheten och de tillhörande områden som påverkar er energiförbrukning. 

Därefter upprättar vi energideklarationen genom att sammanställa byggnadens energianvändning, våra åtgärdsförslag och hur mycket varje åtgärd ger dig i energibesparing samt vilken ekonomisk investering som krävs för respektive åtgärd. Energideklarationen registreras hos Boverket.

Energideklaration i Stockholm

Vad ingår i en energideklaration?

Vad som ingår

Lär känna er BRF

– Byggnadens energiförbrukning vid normalt bruk, fördelat på uppvärmning, komfortkyla, fastighetsel och vattenuppvärmning.

– Er uppvärmda area, även kallad A-temp.

– Er uppmätta radonhalt om radonmätning är utförd.

– Referensvärde att jämföra er energiförbrukning med liknande byggnader.

– Registrering hos Boverket.

 

Effektivisera er BRF

– Konkreta åtgärdsförslag som passar för just er fastighet.

– Vi föreslår endast besparingsförslag som inte påverkar er komfort negativt och som bevarar eller förbättrar er inomhusmiljö.

– Vi presenterar kostnaderna för åtgärdsförslagen i relation till de besparingar som ni kommer att göra.

– Vi föreslår i vilken ordning åtgärderna ska utföras för att uppnå bäst resultat

MINSKA ER ENERGIFÖRBRUKNING

Våra energiexperter hjälper er förening att minska er energiförbrukning genom att ge konkreta åtgärdsförslag med en tydlig prisbild. Våra åtgärder kan minska er förbrukning med upp till 45%.